Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Ålands radios valkompass ger ingen som helst vägledning i två tredjedelar av frågorna.

I denna sena timme kan det vara svårt för Ålands radio att anlita professionell hjälp av kunniga personer. Mitt råd är därför att väljarna denna gång måste vända sig direkt till kandidaterna för att få relevanta svar. Partierna har hemsidor och flikar med sina kandidater, där information också kan hämtas.

Exempel från Ålands radios valkompass: Kandidaterna förväntas svara på en skala; instämmer helt, instämmer delvis, delvis emot, helt emot eller ingen åsikt.

Radiopåstående: ”Åland ska bli en självständig nation”. Hur ska jag, som anser att självstyrelsen ska utvecklas, svara?

Radiopåstående: ”Den klubbade kommunreformen ska förverkligas”. Hur ska jag svara? Jag önskar att kommunerna frivilligt kan gå samman, om kommunerna så önskar.

De facto är det så att det klubbade beslutet är tudelat. Å ena sidan beslutar kommunernas fullmäktigen helt frivilligt på vilket sätt de vill utforma sina kommuners framtid. Å andra sidan finns den helt motstridiga skrivningen i samma lag att det skulle bli en bestämd kommunindelning.

Trots att den klubbade lagen anger att kommunernas fullmäktige beslutar om sin kommuns framtid, har landskapsregeringen gjort frivilliga samgåenden omöjliga.

Radiopåstående: ”Åland ska gå ur EU”. Hur ska jag svara, jag som önskar att landskapsregeringen ges i uppdrag att låta utreda konskevenserna av skatteundantaget?

Radiopåstående: ”Näringsrätten har spelat ut sin roll och ska avskaffas”. Hur ska jag svara? Jag försår att enligt självstyrelselagen utgör näringsrättsbegreppet ett språkskydd.

Radiopåstående: ”Hellre höjda skatter och mer offentlig serivce än tvärtom”. Hur ska jag svara? Jag vet att den offentliga serviceproduktionen i huvudsak sker inom kommunsektorn, inom ÅHS, inom gymnasialstadiet, inom delar av trafik- och kommunikationsområdet och administrativt stöd?

Ifall ekonomiska resurser omfördelas från annan landskapsverksamhet än serviceproduktion behövs inte höjda skatter vid produktion av mer offentlig service.

Radiopåstående: ”Höj patientavgifterna för att kunna utöka specialistvården inom ÅHS”. Hur ska jag svara? Jag anser att specialistvården kan utvecklas genom omorganisering och effektivisering vid ÅHS och att resurser kan överföras från annan landskapsverksamhet.

Radiopåstående: ”Slutför den klubbade kortruttslösningen i skärgårdstrafiken”. Hur ska jag svara? Det pågående arbetet inom kortruttsprojektet följer inte de ekonomiska ramarna samtidigt som en teknisk utveckling skett i omvärlden.

Helt andra mer ekonomiskt och klimatmässigt förmånligare lösningar har utvecklats. Dem skulle jag vilja förverkliga hos oss.

Radiopåstående: ”Det ska byggas en tunnel till Föglö”. Hur ska jag svara? Enligt mig är tunnelprojektet enbart en liten utlyft del av alla de frågor som är knutna till logistik mellan fasta Åland och Föglö.

När hela spektret med både klimat- och logistikfrågor kan jämföras, kan ses vilket alternativt som är ekonomiskt mest förmånligt.

En lika lång lista kan ytterligare göras men då skulle behövas en kompletterande insändare.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Camilla Karlsson-Henderson, redaktionschef och ansvarig utgivare på Ålands radio och tv, svarar:

Ålands radios valkompasser är framtagna i samarbete med den svenska nyhetsbyrån TT. De har god erfarenhet av att ta fram valkompasser och har gjort detta enligt samma upplägg till bland annat Sveriges radio, Sveriges television och Hufvudstadsbladet.

En arbetsgrupp med journalister på Ålands radio har tagit fram påståenden som utgått från den politiska debatt som pågår och pågått på Åland de senaste fyra åren.

Påståendena och svarsalternativen är kanske inget som tilltalar de politiska kandidaterna men valkompasserna är först och främst framtagna för att hjälpa väljarna. Det betyder lätta och överskådliga valkompasser med påståenden som har några få svarsalternativ och som för användaren endast ska ta några minuter att genomföra.

Tyvärr kan vi inte ta med fördjupande svar på varje påstående från varje kandidat som ställer upp i valet, det handlar trots allt om flera hundra kandidater. Det skulle dessutom vara omöjligt att sammanställa ett sådant upplägg till en begriplig och omfattande helhet för de som ska använda valkompasserna.

Valkompasserna ersätter inte väljarens eget ansvar för att hitta rätt kandidat men Ålands radio hoppas på detta vis kunna ge väljarna en vägledning.

Ålands radios valkompasser är planerade att lanseras den 24 september. Jag hoppas många av de åländska väljarna då använder sig av valkompasserna och önskar alla mycket nöje när ni fyller i dem.

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare