Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Ålands radios valkompass ger ingen som helst vägledning i två tredjedelar av frågorna.

I denna sena timme kan det vara svårt för Ålands radio att anlita professionell hjälp av kunniga personer. Mitt råd är därför att väljarna denna gång måste vända sig direkt till kandidaterna för att få relevanta svar. Partierna har hemsidor och flikar med sina kandidater, där information också kan hämtas.

Exempel från Ålands radios valkompass: Kandidaterna förväntas svara på en skala; instämmer helt, instämmer delvis, delvis emot, helt emot eller ingen åsikt.

Radiopåstående: ”Åland ska bli en självständig nation”. Hur ska jag, som anser att självstyrelsen ska utvecklas, svara?

Radiopåstående: ”Den klubbade kommunreformen ska förverkligas”. Hur ska jag svara? Jag önskar att kommunerna frivilligt kan gå samman, om kommunerna så önskar.

De facto är det så att det klubbade beslutet är tudelat. Å ena sidan beslutar kommunernas fullmäktigen helt frivilligt på vilket sätt de vill utforma sina kommuners framtid. Å andra sidan finns den helt motstridiga skrivningen i samma lag att det skulle bli en bestämd kommunindelning.

Trots att den klubbade lagen anger att kommunernas fullmäktige beslutar om sin kommuns framtid, har landskapsregeringen gjort frivilliga samgåenden omöjliga.

Radiopåstående: ”Åland ska gå ur EU”. Hur ska jag svara, jag som önskar att landskapsregeringen ges i uppdrag att låta utreda konskevenserna av skatteundantaget?

Radiopåstående: ”Näringsrätten har spelat ut sin roll och ska avskaffas”. Hur ska jag svara? Jag försår att enligt självstyrelselagen utgör näringsrättsbegreppet ett språkskydd.

Radiopåstående: ”Hellre höjda skatter och mer offentlig serivce än tvärtom”. Hur ska jag svara? Jag vet att den offentliga serviceproduktionen i huvudsak sker inom kommunsektorn, inom ÅHS, inom gymnasialstadiet, inom delar av trafik- och kommunikationsområdet och administrativt stöd?

Ifall ekonomiska resurser omfördelas från annan landskapsverksamhet än serviceproduktion behövs inte höjda skatter vid produktion av mer offentlig service.

Radiopåstående: ”Höj patientavgifterna för att kunna utöka specialistvården inom ÅHS”. Hur ska jag svara? Jag anser att specialistvården kan utvecklas genom omorganisering och effektivisering vid ÅHS och att resurser kan överföras från annan landskapsverksamhet.

Radiopåstående: ”Slutför den klubbade kortruttslösningen i skärgårdstrafiken”. Hur ska jag svara? Det pågående arbetet inom kortruttsprojektet följer inte de ekonomiska ramarna samtidigt som en teknisk utveckling skett i omvärlden.

Helt andra mer ekonomiskt och klimatmässigt förmånligare lösningar har utvecklats. Dem skulle jag vilja förverkliga hos oss.

Radiopåstående: ”Det ska byggas en tunnel till Föglö”. Hur ska jag svara? Enligt mig är tunnelprojektet enbart en liten utlyft del av alla de frågor som är knutna till logistik mellan fasta Åland och Föglö.

När hela spektret med både klimat- och logistikfrågor kan jämföras, kan ses vilket alternativt som är ekonomiskt mest förmånligt.

En lika lång lista kan ytterligare göras men då skulle behövas en kompletterande insändare.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Camilla Karlsson-Henderson, redaktionschef och ansvarig utgivare på Ålands radio och tv, svarar:

Ålands radios valkompasser är framtagna i samarbete med den svenska nyhetsbyrån TT. De har god erfarenhet av att ta fram valkompasser och har gjort detta enligt samma upplägg till bland annat Sveriges radio, Sveriges television och Hufvudstadsbladet.

En arbetsgrupp med journalister på Ålands radio har tagit fram påståenden som utgått från den politiska debatt som pågår och pågått på Åland de senaste fyra åren.

Påståendena och svarsalternativen är kanske inget som tilltalar de politiska kandidaterna men valkompasserna är först och främst framtagna för att hjälpa väljarna. Det betyder lätta och överskådliga valkompasser med påståenden som har några få svarsalternativ och som för användaren endast ska ta några minuter att genomföra.

Tyvärr kan vi inte ta med fördjupande svar på varje påstående från varje kandidat som ställer upp i valet, det handlar trots allt om flera hundra kandidater. Det skulle dessutom vara omöjligt att sammanställa ett sådant upplägg till en begriplig och omfattande helhet för de som ska använda valkompasserna.

Valkompasserna ersätter inte väljarens eget ansvar för att hitta rätt kandidat men Ålands radio hoppas på detta vis kunna ge väljarna en vägledning.

Ålands radios valkompasser är planerade att lanseras den 24 september. Jag hoppas många av de åländska väljarna då använder sig av valkompasserna och önskar alla mycket nöje när ni fyller i dem.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare