Publicerad 12 december 2019 kl. 21:54

Äldreomsorgen osynliggjord i regeringsprogrammet

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen. Döm om min förvåning när jag inte upptäckte ordet äldreomsorg en endast gång i programmet under rubriken Social-, hälso- och sjukvården. Margaret Atwoods ord ringde i mina öron: ”De gamla vet hur det är att vara ung men de unga vet inte hur det är att vara gammal”.

Det är ett snuttifierat program. Avsaknaden av samhällsanalys och strukturer är slående. Lågtröskelmottagning tycks vara det nya modeordet. En seniormottagning med specialpersonal på ÅHS ska förverkligas. Syftet är oklart. Sammanhanget saknas. Att bygga upp nya enheter, om det är vad som avses, verkar inte rationellt. Ekonomiskt förefaller det tveksamt. I programmet utlovas nämligen höjda ÅHS-avgifter om jag läser det rätt. Pensionärerna behöver sänkta, inte höjda avgifter för att klara sina hälso- och sjukvårdskostnader. Här bör pensionärernas intresseföreningar ges rätt att uttala sig.

Vidare kan man läsa under socialvården att man ska utreda hur närståendevårdarna kan stödas. Behöver inte utredas. Fråga närståendevårdarna i stället. Möjligheterna att uppbära närståendevårdsstöd och samtidigt utnyttja hemtjänst i enlighet med behoven i de enskilda fallen är viktigt. Ge närvårdarna tillräckligt ekonomiskt stöd för det arbete de utför.

Närvårdarna bör ha samma rättigheter som andra kommunalt anställda vad gäller förmåner som friskvård och företagshälsovård. Närvårdarna måste stödas, inte utnyttjas om systemet ska vara hållbart.

En svårbegriplig skrivning i programmet är löften om ett kunskaps- och resurscentrum kring demenssjukdom. Centret ska utreda boendet för unga med demenssjukdomar. Sedan ska regeringen utreda möjligheterna att anställa en demenskoordinator. Allt detta är vällovligt men verkar ganska ogenomtänkt.

Mitt förslag är att regeringen lovar ekonomiskt stöd till den eller de kommuner som ordnar boende för unga personer med demenssjukdom. Utöka kommunandelarna för allt äldreboende och satsa stort på utbildning av närvårdare och annan personal specialiserade på demenssjukdomar.

Kunskapen finns delvis redan i Ålands yrkesgymnasium och Ålands högskola. Däremot finns det nästan ingen personal alls med specialkompetens för personer med demenssjukdom.

Vi äldre kan inte räkna med några större förbättringar om man utgår från regeringsprogrammet. De förslag som framställs är slumpartade och innebär inte några konkreta resurstillskott till kommunerna och närvårdarna. Utredningar kan vara bra men då måste man veta vad man vill på lång och kort sikt.

De akuta behoven inom äldreomsorgen är stora men dem verkar den nya regeringen inte sett, hört om eller brytt sig om. Synd eftersom behoven inte försvinner av sig själva utan ansvaret läggs på andra.

Barbro Sundback (S)

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare