Publicerad 10 juli 2020 kl. 22:00

Bladh ställer en relevant fråga

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Bladh inleder sin artikel med att konstatera att stadsfullmäktige nyligen godkänt en ny förvaltningsstadga som syftade till att återföra den politiska makten och ansvaret till stadens politiker. Med andra ord minska tjänstemannastyret och återställa den demokratiska ordningen.

Den vidsträckta delgeringsrätt som tjänstemännen fått är inte den enda förklaringen till tjänstemannastyret i staden. Det finns flera faktorer som påverkar. En sådan faktor är det budgetsystem som infördes under Edgar Wickströms tid som stadsdirektör. Systemet avsåg bland annat kraftigt begränsa stadspolitikernas möjligheter att fatta beslut som hade budgetkonsekvenser.

”Det finns inte budgetmedel upptagna för ändamålet” konstaterade ledande tjänstemän och därför måste politikerans förslag förkastas. Det är därför ytterst förvånande att det nu finns 300.000 euro i budgeten för att bli av med tjärasfalten. Något sådant budgetanslag torde inte finnas upptaget i budgeten för 2020.

Igge Holmbergs förslag om dricksvattenfontäner i staden fick stadsfullmäktiges stöd flera gånger men det fanns inte medel upptaget i budgeten enligt infrastrukturchefen eller med andra ord var det omöjligt att finansiera Igges förslag.

Med andra ord har ledande tjänstemän systematiskt använt sin delegeringsrätt och budgeten för att kunna verkställa sina egna beslut och förhindra andras beslut.

Delegeringsrätten bör ses över. Tillståndsbeslutet för helikopteröverflygningar i Mariehamn strider mot förvaltningsstadgan, förvaltningslagen och ytterst grundlagen. Stadsborna ska ha insyn i stadens beslut också när de tas på tjänstemannanivå. Stadsborna har också rätt att överklaga tjänstemannabeslut. Helikopterbeslutet visar att delegeringsrätten används för att förhindra insyn och möjlighet att överklaga.

Stadsdirektör Barbara Heinonen försöker i samma tidning som Blads artikel ingår, bagatellisera alla de misstag som gjorts med den så kallade tjärasfalten. Hon talar om ett enda felaktigt delegeringsbeslut i stället för att se att det finns en mera tvivelaktig delegeringskultur i flera av våra nämnder.

Stadsdirektörens och stadsstyrelsens roll är numera minimalistisk i stället för att fungera som det överordnade organ det är tänkt som. Om nämndarbetet inte fungerar bör man givetvis se över de förvaltningsrutiner som inte fungerar demokratiskt. I andra hand bör stadsstyrelsen ta över och ställa saker och ting till rätta båda i enskilda ärenden och mera principiellt.

Tyvärr har stadsledningen inte klarat av att lösa konflikter mellan de enskilda förvaltningarna och de politiska organen. Stadsdirektören har konsekvent försvarat sin underordnades linje vilket i många fall fördjupat konflikterna. Alla de konflikter som uppstod under den förra mandatperioden inom äldreomsorgen berodde på bristande kompromissvilja och avsaknad av kreativa lösningar som beaktar andra viljor än de ledande tjänstemännens.

En liknande situation är nu under uppsegling inom infrastrukturnämnden. Tjärasfaltens finansiering, Enerexits totala misslyckande, bristfälliga upphandlingar, konfliktfylld delegeringsutövning och så vidare ser ut att bädda för fortsatt maktkamp.

I stället för att förneka problematiken borde stadsdirektören och stadsstyrelsen omgående se till att infrastruktursektorns förvaltning ställs under politisk styrning så att maktordningen motsvarar grundlagens bestämmelser om att all offentlig makt utgår från folket och att individen har rätt till insyn i förvaltningen och reella möjligheter att överklaga förvaltningsbeslut. Helt enkelt tillämpa demokratiska spelregler och god förvaltning.

Barbro Sundback (S)

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare