Publicerad 20 januari 2020 kl. 21:54

Fakta visar ingen skenande utveckling för klimatet

Angående ledaren den 7 januari:

Jag är sekreterare i nätverket Klimatsans, som har arrangerat Sveriges enda vetenskapliga konferenser det senaste decenniet som varit öppna för alla, och där frågor och kommentarer ”från golvet” tillåtits, så som en sant vetenskaplig konferens ska hållas.

Både 2016 och 2018 hade vi 15 av världens främsta forskare som talare.

De internationella nyhetsbyråerna är okunniga och förstår inte hur fakta ska tolkas. Se bilden: Den visar hur världens energiförbrukning ökat från 1966 till 2018. Alla former av bränsle har räknats om till den mängd olja, som innehåller lika mycket energi. Bilden kommer från British Petroleum, som varje år publicerar mycket detaljerad information om världens konsumtion och produktion av energi. Där ingår el och transporter samt uppvärmning i bostäder och industrier.

Fram till 2002 var ökningen 2,4 procent per år och därefter nästan tre procent. Ingen antydan till minskning kan skönjas. Ökningen kommer att fortsätta därför att Kina, Indien och de flesta u-länder bygger tusentals nya kolkraftverk, tre till fem stycken varje vecka.

De prioriterar att höja medborgarnas levnadsstandard. Då är el en fundamental förutsättning. De har ont om pengar och konstaterar att de får mer el med kol än med vindkraft.

Håller de på att med vett och vilja fördärva klimatet för sig själva och för oss? Naturligtvis inte! De har sett att den ökade halten koldioxid har gett dem större skördar. 40 procent på 20 år enligt FAO. Världsbanken beräknar att andelen extremt fattiga i världen har minskat från 36 procent 1990 till 9,9 procent 2015. Alltså har en fjärdedel av mänskligheten lyfts ur misär och svält på 25 år.

Allt sedan 50-talet har verkligheten visat att lite värme och mer koldioxid är bra. Men IPCC hade sagt att skördarna skulle minska och svälten öka. De länderna tror inte på IPCC. Och nästan alla av IPCC:s förutsägelser har visat sig falska. Kan du minnas någon som slagit in?

På konferensen i Madrid radade FN:s generalsekreterare upp ett stort antal ”fakta” som han fått från IPCC. De flesta kunde enkelt bevisas vara grova osanningar.

I den offentliga debatten har klimatfrågan blivit mer politik och psykologi än vetenskap. De auktoriteter du borde kunna lita på har visat sig okunniga och vilseledda av snedvriden information. Följande är verklighet:

1. Hittills har inga oväder visat sig mer extrema än vad som förekommit tidigare. Australien har haft det lika varmt många gånger förut. Data finns sedan 1790. Skogsbränder är normala företeelser där. Ett par gånger tidigare har större arealer blivit avbrända än i år. Det som är unikt i år är att polisen tagit ett dussin mordbrännare på bar gärning och att de fångat totalt 183 misstänkta.

2. Lägg till att den sydligaste delen av kontinenten nu har noterat den lägsta januaritemperaturen i historien.

3. Du ser inga effekter av någon ”klimatkris” i dag om du tar fram verkliga, uppmätta fakta. Det finns ingen utveckling i verkligheten som ”skenar”. Vad som skenar är masspsykosen runt Greta Thunberg och andra. Har du någonsin hört henne referera till verkliga fakta? Hon hänvisar till ”vetenskapen” och ”forskarna”, men är omgiven av charlataner. Precis som generalsekreteraren.

4. Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. I praktiken är verkan noll. Däremot är den mycket gynnsam för växtlighet och skördar.

5. Det är solen som har störst verkan på klimatet. Den har nu gått in i en extremt passiv fas lik dem för 200 och 400 år sedan. Då var klimatet kallt.

Vi håller nu på att få ett kallare klimat. Missväxt har redan börjat.

Sture Åström

sekreterare i nätverket Klimatsans

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare