Valvaka 2019

Publicerad 14 juni 2019 kl. 22:00

Farledsavgifterna måste vara rimliga

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så. Systemet är ganska unikt i världen men det kan, om det utformas rätt, också bidra till sjöfarten och försörjningsberedskapen. Det gör det i Finland och finländsk sjöfart är mycket nöjd med systemet.

Finlands farledsavgifter brukade hämta in ungefär 80 miljoner euro per år. Sedan år 2015, då svaveldirektivet trädde i kraft, har farledsavgifterna dock varit halverade. Detta för att stöda rederierna och i förlängningen exportindustrin som genom lägre farledsavgifter får lägre exportkostnader. Vi beslöt i riskdagen under förra mandatperioden att förlänga halveringen av avgiften så att den är i kraft åtminstone till och med år 2020.

Pengarna som farledsavgifterna inbringar i Finland används i huvudsak för att bekosta isbrytning. 40 miljoner euro, som dagens halverade farledsavgift inbringar, är på sikt inte tillräckligt för det och därför behöver vi överväga att också använda andra medel för ändamålet. En höjning tillbaka till 80 miljoner euro skulle nämligen slå mot exportindustrin och finsk sjöfart, vilket vi inte kan riskera.

Eftersom det finns en koppling till isbrytning och utrikeshandel har Finlands farledsavgifter också ett rabattsystem. Farledsavgifterna blir mer rabatterade desto högre isklass fartyget har. Rabatt ges också till de fartyg som regelbundet trafikerar Finland. Då ett lastfartyg trafikerar Finland för tionde gången samma år, eller en färja för 30:e gången per år, behöver farledsavgift inte längre betalas. Rabatterna finns till för att säkerställa att vi har tillräckligt mycket fartyg med isklass som kan gå till Finland året runt samtidigt som regelbunden trafik, som linjetrafik, belönas då den är så viktig för utrikeshandeln och Finlands försörjningsberedskap.

Nu och då diskuteras om farledsavgiften skulle slopas helt. Från sjöfartens sida och från politiskt håll är vi dock oroade att helt slopade farledsavgifter skulle innebära att vi enbart får fartyg med billig bekvämlighetsflagg på sommaren och inte har tillräckligt med isförstärkta fartyg, under finsk flagg, för vintersjöfarten. Nya regeringens program slår därför fast att systemet med farledsavgifterna ska hållas kvar.

I Sverige gjorde man för ett par år sedan om systemet med farledsavgifter. I Sverige är det Sjöfartsverket som tar in avgifterna och det finns inga egentliga begränsningar till vad farledsavgifterna får användas till. Därför har man kraftigt ökat farledsavgifterna för att finansiera andra saker än bara isbrytning. Man ville stöda miljövänliga fartyg, men skar samtidigt ner miljöbonusen. Det gjorde att de mest miljövänliga fartygen (exempelvis Viking Grace) fick en chockhöjning medan stora oljetankers fick en sänkning.

Det är så klart Sverige som beslutar om Sveriges farledsavgifter, men från finländsk sida är det viktigt att berätta att de farledsavgifterna också påverkar oss och kommunikationerna till Finland och Åland. Därför var jag glad att i onsdags vara inbjuden till Sveriges riksdag för att berätta om Finlands system inför både riksdagsledamöter, branschen samt Sjöfartsverkets generaldirektör. Det är viktigt för både Finland och Sverige att vi har farledsavgiftssystem som är rimliga och rättvisa.

Mats Löfström

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare