Publicerad 17 september 2020 kl. 22:00

Fokus på trygghet!

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

Trygghet är ett basalt behov hos alla människor, äldre som yngre, och en grundförutsättning för personlig utveckling ochförett likvärdigt deltagande i samhället.Med andra ord för att kunna blomstra!

Otrygghet är en upplevd känsla, som varierar från person till person, men känslan begränsar och behöver tas på största allvar. Åland behöver varaen tryggplats att bo på,både förinvånare och besökare.

Deekonomiska ochsociala problem som redan finns förstärks av Coronakrisen, somär enkatalysatorför redan existerande problembilder. Därför behöver vi se på bakomliggande faktorer och vilka kombinerade insatser sombehövsför både individer och olika samhällsgrupper. Här kan man med fördel se på lyckade exempel som Islandsmodellen, med betoning påsamarbete ochinsatser för ungdomarsvälfärd ochsysselsättning. Vi kan även se på Norrtäljekommun som lyckats genomföra sitt trygghetsarbete snabbt och effektivt genom styrning, samverkanoch samsyn ochhar fåttpris för att vara Sveriges tryggaste kommun.

Dessabådaexempelärnyaframgångsrikaangreppssättpå temat trygghet och gemensamt samhällsansvar som kan vara applicerbara påÅland,där vi har det lilla samhällets fördelaroch där det är nära till både makten och grannen.

Vi behöver ta ett samlat greppom ungdomspolitikenochvillse ett ungdomspolitiskt programsomhar fokus på trygghet och föräldrastöd, betonar det förebyggande arbetetoch därvifokuserar insatsernamot samma mål:Ett tryggt Åland,för alla, oavsett ålder.

SimonPåvals

Pernilla Söderlund

Liberala lagtingsgruppen

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare