Publicerad 21 januari 2020 kl. 22:00

Fokusera på service till invånarna, inte jäv

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden. En motivering skulle vara jävsproblematiken.

Jag föreslår att de stadspolitiker som anser att det kan finnas problem med bland annat jäv kontaktar Roger Eriksson (Lib) i Jomala. Han har de senaste åren suttit som ledamot i kommunstyrelsen i Jomala och varit den som ansvarat för alla frågor som rör den sociala sektorn förutom äldreomsorgen och barnomsorgen.

Ingen har i Jomala så vitt jag vet ifrågasatt Roger Erikssons jävsproblematik.

I Jomala beslöt vi år 2011 att ta bort alla nämnder förutom byggnämnden. Detta är helt möjligt i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

Jag skulle uppskatta om alla återvalda och nyvalda kommunpolitiker skulle fokusera på det vi ska åstadkomma tillsammans de kommande fyra åren så att våra kommuninvånare, både i stad, landsbygd och skärgård, ska få så bra kommunal service som möjligt.

Att se rött, bara för att Socialdemokraterna följer rådande lagstiftning, är att fokusera på helt fel saker.

Carina Aaltonen (S)

Jomala

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare