Publicerad 9 september 2020 kl. 22:00

Fördjupa hamnen vid spannmålstorken

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Öppet brev till Landskapsregeringen

Ab Lantbruk köper upp och exporterar konventionellt odlat spannmål från åländska spannmålsodlare totalt ca 8.000 ton per år. Spannmålen torkas dels på gårdarna och dels i Lantbruks tork i Färjsundet. All spannmål exporteras via torken i Färjsundet. Torken är byggd 1964 då även landskapet anlade hamnen i anslutning till torken. Hamnen består av en enkel kaj, som i brist på underhåll alltmer fått förfalla och som idag inte uppfyller rimliga krav på vare sig angörning eller förtöjning.

All spannmål exporteras på fartyg. Att transportera den åländska spannmålen på långtradare innebär sammanlagt över 200 bil och släp -kombinationer under en ca. 6 veckors period, och skulle betydligt fördyra transporterna.

Det begränsade djupgåendet invid kajen har gjort att exporten skett med ett mindre fartyg. Detta fartyg har av olika orsaker inte funnits till vårt förfogande när säsongen startade och motsvarande fartyg har inte kunnat uppbringas på marknaden. Lantbruk anlitar därför i dag ett större fartyg med ett större djupgående. Av fartygets lastkapacitet kan Lantburk i dag utnyttja blott ca 60% på grund av vattendjupet vid kajen. Lantbruk tvingas likväl erlägga full hyra för fartyget, något som i sin tur inverkar på det pris de åländska odlarna kan få för sitt spannmål.

För att trygga exporten av åländskt spannmål framöver och skapa konkurrensneutralare villkor för de åländska odlarna anhåller Ab Lantbruk att Landskapsregeringen redan i inkommande tilläggsbudget anslår medel för att fördjupa hamnen och iståndsätta kajen invid spannmålstorken i Färjsundet.

Nina Nyman-Johansson, VD

Ab Lantbruk

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare