Publicerad 9 september 2020 kl. 22:00

Har politikerna studerat tunnel-MKB:n?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Jag undrar hur mycket Rainer Juslin och andra politiker har granskat tunnel MKB:n? Det behövs ingen avancerad matematik för att räkna på mängden bergmassor. Tunnelns längd gänger tvärsnittsarean ger volymen.

Massivt berg väger 2,7 ton per kubikmeter. I utredningen har man räknat med vikten av sprängsten som inkluderar all luft mellan stenblocken. Där har man tagit 1,8 gånger volymen vilket alltså blir fel.

Något som varje person på Åland kan se med egna ögon är, att färjelägena i Degerby och Svinö inte är anpassade till vanliga lastfartyg, som skulle kunna lasta sprängsten. Därmed faller utredningens resonemang kring transporterna helt frånsett möjligheterna att få tag på lämpligt tonnage.

Att sedan driften av tunneln med belysning, ventilation och pumpar kräver en massa energi, i storleksordningen kanske hälften av en färja glömmer man. Till det kommer bilarnas energiförbrukning. Inget av detta har granskats i MKB:n.

Kostnadskalkylerna har jag inte gått in på mer än att jag anser att det inte finns någon seriös kalkyl. Problemen med sprickzonerna har inte behandlats. Det förvånar mig att politikerna så lätt går på populistiska lösningar utan att beakta verkligheten och sätta sig in i fakta.

Åländska politiker svävar inte i det blå men gräver tydligen gärna ner sig i tunnlar. Därifrån har man svårt att få någon överblick.

Därmed avslutar jag debatten för den här gången.

Jan Grönstrand

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Barn i bild

Fler insändare