Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

Inkludera bostadsön i planen för Östra hamnen

Vid senaste fullmäktige bordlades planförslaget för Östra hamnen. Vid närmare eftertanke går tankarna alltmer till Torgtaket, ett projekt som startade med ett kostnadsestimat om 30.000–60.000 euro, senaste förslaget till anslag är 150.000 euro och troligen har vi inte sett slutet.

Östra hamnsplanen saknar ett politiskt fundament i form av en budget. Nu talas om kostnader upp till tre miljoner utan att noggrannare beräkningar och grundundersökningar gjorts. Inga intäkter är aktuella i projektet. Det är klart att tankarna låter trevliga men är det verkligen så här pengarna ska användas?

Bilden fördunklas av de allmänna resonemang som förs i beredningen om att hamnbolaget skulle betala medan bolagets inlaga andades något helt annat. Ska hamnbolaget betala något betyder det att staden måste ge anstånd med amorteringar eller låna ut pengarna. När fullmäktige behandlade lån till hamnbolaget senast var entusiasmen måttlig, med rätta enligt mig.

Infrastrukturnämnden föreslog att om spontning ska utföras borde en förstoring av ytan göra ut i vattnet så att en användbar yta skapas vilket skulle möjliggöra ekonomisk verksamhet. Den del av planen som i dag skulle göra skillnad, en bättre gång mellan MSF och Fahlers brygga kan genomföras utan planen, medel finns.

Mitt förslag är nu att vi tar detta ett varv till där bostadsön inkluderas i planen. Kostnadsberäkningar görs så att beslutets ekonomiska konsekvenser är klara när det blir aktuellt. Likaså utreds om det går att hitta ett sätt att förverkliga projektet genom att intäkter från byggrätterna kan finansiera behövlig infrastruktur. Möjligen genom en arkitekttävling eller entreprenadförfarande på basen av vad vi vill att ska hända.

Lennart Isaksson (MSÅ)

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare