Publicerad 2 augusti 2019 kl. 22:00

Landskapsregeringen har försämrat för Vårdö

All politik borde sträva till att göra bättre, inte sämre. Under den mandatperiod som snart är till ända har Ålands landskapsregering (LR) gjort tvärtom. Vårdö är i dag en tystare kommun än den var för fyra år sedan och de frågor vi med jämna mellanrum ställt har fortfarande inte fått något svar. Hanteringen av Vårdö lämnar en besk eftersmak från en mandatperiod som handlat om att försämra i högre grad än förbättra för hela Åland.

Våren 2017 beslöt LR genom ett ministerbeslut av infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) att Vårdö, dit man tar sig med färja från Sund, inte längre är en skärgårdskommun utan i trafikmässig mening något annat. Vi menar att detta är ett beslut som strider mot god förvaltning och sunt förnuft. Ingen berörd part kontaktades i beredningen och någon konsekvensanalys genomfördes inte.

I dag vet vi att minst en turistanläggning lagts ned och att de andra drabbades av sämre beläggning och därmed lägre omsättning och svagare ekonomi, exakt det som lagtingets finans- och näringsutskott befarade men inte åtgärdade. Även övriga delar av Vårdös och skärgårdens näringsliv har drabbats negativt av beslutet. Antalet bilar och människor som använder skärgårdstrafiken har minskat och ett skört näringsliv är ännu svagare. Åtgärden har haft en negativ effekt på skapandet av ett levande samhälle.

Genom att lyfta bort Vårdö från skärgårdstrafiken förändrades och försämrades möjligheterna till företagande på Vårdö dramatiskt och omedelbart. Företag som satsat utifrån givna förutsättningar har tvingats se sin omsättning sjunka. Kostnaderna har blivit högre och företagarnas tilltro till samhället är sargat. Beslutet som drabbat Vårdö och dess företagare var och är orättvist, oförutsägbart och kontraproduktivt.

Vi menar att Ålands lagtings finans- och näringsutskott samt LR har svikit regionen och ålänningarna genom att lova handling men göra ingenting. Med sina beslut och bristen på utlovade åtgärder för att ”minska olägenheterna” (utskottets skrivning) har LR och lagtinget aktivt släckt lampor i skärgården.

Beslutet att i strid med logik och allmän rättsuppfattning exkludera Vårdö från skärgårdstrafiken är ingenting annat än ett exempel på missbruk av makt i syfte att skada mer än bygga upp. LR borde enligt vår mening utveckla samhället, inte avveckla.

Vi kan inte stillatigande se på hur Vårdö och den övriga skärgården behandlas av Ålands landskapsregering och upprepar därför de frågor vi ställt tidigare. Det är val i höst och ålänningarna har rätt att veta hur LR och dess stödpartier ställer sig till detta.

1. På vilket sätt har beslutet att ta bort Vårdös status som skärgårdskommun utvecklat regionen, skapat arbetsplatser och uppmuntrat till ett levande samhälle?

2. Finns det överhuvudtaget några uppskattningar på eventuella inbesparingar som uppnåtts med hjälp av beslutet?

3. Avser LR rätta till beslutet och återge Vårdö rätten att vara en del av skärgårdens infrastruktur?

4. Anser LR att beslutet gynnar skärgården och dess näringsliv och förutsättningar?

Jörgen Pettersson (C), lagtingsledamot

Kurt Eriksson, pensionerad sjökapten och företagare

Knut Mattsson, pensionerad bankdirektör

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare