Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Mariehamns delgeneralplan- förslag och barriärerna

Ett långtida arbete har utmynnat i ett delgeneralplaneförslag. Enligt mig svarar förslaget inte upp mot de faktiska problem som måste lösas.

De mest akuta frågorna är knutna till de samverkande barriärerna. Staden har inte lyft fram och analyserat de mest väsentliga funktionerna som sedan länge utgjort påtagliga hinder både för ett fungerande centrum och för ett attraktivt centrumboende.

Den ena barriären är de offentliga byggnaderna som utgör en både fysisk och visuell skärm mot Slemmern. I syd-nordlig riktning består skärmen av det s.k. Projekt 77, d.v.s. byggnaderna Ålands kulturhistoriska museum, lagtingsbyggnaden och självstyrelsegården samt Hotell Arkipelag. Därtill Alandica Kultur och Kongress, stadsbiblioteket och polishus(en). Genom uppförandet av dessa byggnader har stadens centrum ingen nämnvärd synlig kontakt med Slemmern.

Den samverkande barriären utgörs av Östra utfarten. Denna landsväg, både genomfartsled och led knuten till centrum, har beroende på årstid en trafikintensitet som uppgår till mellan 13.000 och 20.000 fordon per vardagsdygn. Östra utfarten utgör ett reellt hot mot och enorma risker när det gäller fri rörlighet för personer som önskar försöka röra sig med cykel, barnvagn, rullstol, rollator eller enbart gående över vägen.

Den planering som visas i förslaget till delgeneralplan, öster om Östra utfarten, är ett direkt hån och därmed kränkande för de individer som har begränsade möjligheter att utsätta sig för de risker fordonstrafiken på Östra utfarten idag innebär.

Dessa barriärer, som alla boende och besökare i stadens centrum är utsatta för, har helt förbigåtts i delgeneralplaneringen. Därtill triggar delgeneralplaneförslaget aktörer att fortsätta öka biltrafikintensiteten genom att fortsätta upprätthålla överdimensionerade parkeringsnormer och underjordiska parkeringsgrottor. I korthet kan sägas att delgeneralplaneförslaget i sin helhet bygger på en trendlinjeutveckling av den tidigare biltrafiken.

Dessa frågor löses inte i planeförslaget.

Leif Holländer, Ob kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare