Publicerad 9 december 2019 kl. 21:57

Några klarlägganden gällande Enerexit

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet. Där absolut samförstånd rådde fram till den fjärde oktober 2019 klockan 13 då stadsdirektör Heinonen meddelade att staden inte kommer med tilläggskapitalet som vi kommit överens om under de tidigare nämnda mötena. Det i sin tur ledde till att vi stoppade rengöringsarbetet i bränsledepån samma dag klockan 14.

Från den tiden och framåt vet alla som läser tidningar och lyssnar på radio hur det fungerande samförståndet förbytts till det totalt motsatta, med hätska påhopp, beskyllningar och förtal från stadsledningen sida. Det märkliga var, denna totalt oväntade kursändring som kom från ingenstans och utan några som helst förvarningar.

Hur ska man då tolka, tro och agera under dylika skarpa kursändringar? Vi vidhåller fortfarande att det enda rätta var att stoppa arbetet, vilket vi också gjorde och därefter följde den labila och oförutsägbara utvecklingen.

Stadsstyrelsen valde i juni 2018 Böge Holmberg, Birgitta Johansson och Sune Axelsson till styrelsemedlemmar i Mariehamn Enerexit Ab:s styrelse. Ett möte med kanslichef Dahlén bokades och hölls för att inhämta stadsledningens riktlinjer. Stadsledningen hade inte tagit fram några sådana eller annan färdkost kring hur Enerexit praktiskt och teoretiskt skulle hanteras.

Under mötet informerades Emma Dahlén på grund av bristen av uppdragshandlingar, att styrelsen inleder arbetet som en arbetande styrelse för att lära sig anläggningen och ta fram den processplan och de beräkningar som en ansvarsfull och ansvarstagande ägare normalt överlämnar till det nya bolagets nyutnämnda företagsledning.

Anläggningen var för Enerexit Ab:s styrelsemedlemmar helt främmande. Det skulle senare även visa sig att anläggningen även för ägaren var helt främmande. Inte underligt att det gick som det gick. Dahlén redogjorde också för fördelningen av penningtillgångarna, varav Enerexits del var cirka 290.000 euro.

Styrelsen beslöt enhälligt i januari 2019 att inleda arbetet som en arbetande styrelse med en ersättning om 70 euro per timme för redovisat arbete, utöver styrelsearbetet. Beslutet innebar också att den saknade handlings- och processplanen skulle tas fram. Framtagande av planerna gav samtidigt information för att handhavandet av projektet skulle bli det bästa möjliga.

Styrelsen beslöt också uppdela arbetet så att Birgitta Johansson handhar bergsdepån i samråd med Böge Holmberg och Sune Axelsson handhar avyttrandet av motorn med kringutrustning tillsammans med Böge Holmberg.

Sune Axelsson

Böge Holmberg

Detta var del ett av Sune Axelsson och Böge Holmbergs insändare angående Enerexit. Del två publiceras på kommande debattsidor.

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare