Publicerad 26 januari 2020 kl. 22:00

Ny tullkodex riskerar försvåra vår handel

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Den nya tullkodex som är tänkt att träda i kraft om knappt ett år riskerar storligen försvåra och fördyra handeln till och från Åland. Tanken från EU:s sida att skapa ett digitalt system där förtullning och beskattning sker i realtid sätter Åland i en mycket prekär situation där våra företag riskerar högre omkostnader, mer administration och inte minst försvårar verksamhetsförutsättningarna för de flesta branscher.

Klockan tickar och Åland måste alltid säkerställa att vår speciella status respekteras och beaktas i samband med nya lagar.

Jag ser risker, om inte detta hanteras med god diplomati, frenesi och envishet den politiska vägen, att vårt näringsliv drabbas hårt. En tullag som försvårar det åländska företagandet sätter sina spår på arbetsmarknad, samfundsskatter och tillväxt men även på den allmänna prisnivån på Åland.

Det råder en stor ovisshet ute på företagarfältet för konsekvenserna av denna nya förtullningslag. Speciellt framförhållning och förutsägbarhet från politiskt håll är ett tydligt önskemål från vårt näringsliv.

Tyvärr kan aldrig Åland lita på att allt bara ordnar sig till det bästa. Det krävs politiska insatser för att säkerställa att vår särställning och våra speciella förutsättningar beaktas. Bara att räkna ihop de timmar som lagts ner på revideringen av självstyrelselagen ger en vink om vilka politiska insatser som krävs för att lyfta vår särställning.

Det är av stor vikt att landskapsregeringen driver denna ödesfråga med en klar målsättning och att den finns på den dagliga agendan tills allt är ”klarerat”. Vi kan inte riskera ytterligare allvarliga försämringar för vårt näringsliv i tider då tillväxten är för svag och konkurrenskraften i många fall sämre än i våra närregioner.

Den liberala lagtingsgruppen står beredda att bistå med sakkunskap och nätverk om landskapsregeringen så önskar. Denna fråga är för viktig för att hämmas av partipolitisk prestige.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare