Valdebatt på Alandica

Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Så vill jag utveckla skärgården

Kommundirektören Christian Dreyer i Kumlinge, frågar i en insändare den 17 juni hur kandidater och partier i det kommande lagtingsvalet ska stödja en fortsatt positiv utveckling i Kumlinge och resten av ytterskärgården.

Jag ställer upp för Socialdemokraterna i kommande lagtingsval. Här är mina svar:

• En skärgårdslagför att garantera skärgårdsbor likvärdig tillgång av service ska utredas, men det är ingen idé att ha en lag som blir tandlös.

• Arbetsplatser ska utlokaliserasfrån landskapsregeringen både genom att de erbjuds som möjlighet för nuvarande anställda och kommande. Digitaliseringen skapar möjligheter att göra mycket på distans och och kanske bara ha en dag i veckan i Mariehamn för fysiska möten, skulle dessutom skapa en helt nu arbetskultur med fokus på resultat.

• Ålandstrafikens hela kontor måste utlokaliseras och omstruktureras där fokus måste vara på service och ändamålsenlighet i stället för de många regler som i dag präglar utförandet.

• Snabbgående persontransporterhar jag drivit i flera valrörelser och kommer att göra det fortsättningsvis, jag vet att de kan vara svårt vid is och vissa väder, men att anpassa oss efter väder och säsong är självklart för den som bor i skärgården.

• Flygfältet i Kumlinge. Jag tror att det samarbete som nu utvecklas mellan kommunens näringslivsnämnd (där jag är ordförande) och Ålands Flygklubb, kan leda till att aktiva flygare på Åland och kanske kommande flygare som bor på Kumlinge kan hitta möjliga samarbeten som gör att fler får möjlighet att flyga. Någon daglig flygtrafik har jag svårt att se inom en nära framtid.

• Skärgården ska ha en egen plats i ÅHS-styrelsen. Arbetet som Stig Brolin som skärgårdsrepresentant och jag som ordförande gjorde under tidigare mandatperiod bär fortfarande frukt, men skärgården måste ha aktiva representanter.

• Markplanering.Skärgården bör få ett undantag så att kommunen kan planera områden där personer utan hembygdsrätt får äga fritidsboende.

• Skapa ett ”Skärgårdens hus”i Mariehamn där gymnasiestuderande skärgårdsungdomar kan bo och samlas, där skärgårdsbor kan övernatta och där det vid behov kan hållas möten.

• Äldrevårdeni skärgården har en styrka med sin litenhet och närhet, men behöver specialist- och kompetensförstärkas, inte minst utifrån att vi får allt äldre personer med ett tyngre vårdbehov. Samarbete på flera nivåer behövs, och därför tror jag på en skärgårdskommun.

• En enda skärgårdskommunär varken ett sätt att spara pengar eller att förlora makt. Kompetensmässigt, administrativt och politiskt har vi mycket att vinna på en gemensam organisation. Jag är övertygad om att våra kommundelar inte kommer att tappa sin identitet och att vi blir starkare i en organisation där vi driver frågor tillsammans. Jag har alltid arbetat för att vi i skärgården ska stödja varandra och jag tror på skärgårdskommunutredarnas decentraliserade modell där nuvarande kommunkanslier fortsättningsvis blir kontaktpunkter för invånarna och där daghem, skolor och äldreboenden fortsätter som nu. Kommun- och sektorledningen är gemensam för hela kommunen, men behöver inte sitta på samma fysiska plats. De kommunala sammanträdena kan hållas på olika platser utifrån restider och årstider och med en utvecklad digitalisering kan en del möten hållas via nätet. Jag tror också på att man ska inrätta någon form av kommundelsråd som informerar, driver och bevakar respektivekommundels speciella intressen.

Under sommaren kommer jag att besöka alla skärgårdskommuner för att inbjuda till samtal kring framtidens skärgårdspolitik.

Mia Hanström, socialdemokrat boende i skärgården

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare