Publicerad 13 augusti 2019 kl. 22:00

Samarbeta om resurserna inom barnens utbildning

Utbildning på alla stadier ska ses som en investering för framtiden. Därför är det viktigt att satsa pengar på utbildning. Det bästa sättet att ge våra barn och ungdomar en god start i livet är att satsa på utbildningen. Kunskap föder framgång.

De gäller att börja från grunden. Jutidigare de rätta resurserna sätts in desto bättre blir det för individen. Förskolanär detförsta stadiet där våra barnundervisas. Efter det kommer grundskolan efterföljt av yrkesutbildning eller lyceumoch så vidare.

De är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att ta hand om våra barnoch ungdomar. Med resurser menar jag inte enbart mängden personal eller pengar. Resurserhandlar mycket om att ha tillgång till personer med rätt kompetens. Att bara öka antalet anställda utan rätt kompetens kan till och med försvåra arbetet.

Vilka resurser som behövs varierarpå grund av att vi varje år får in nya barn och ungdomar i skolorna. Om vi har individen i centrum kommer resursbehoven delvis att se olika ut från år till år. Attresursbehovet varierarfrån år till år kan vara ett stort problem om vi inte samarbetar kring de resurser vi har på Åland.

De gäller att komma på lösningar som resulterar i att alla barn och ungdomar får det stöd de behöver oberoende var på Åland de är bosatta. Litenheten som ofta kan vara en styrka för oss på Åland kan också vara vår svaghet. Om vi inte kan samordna vissa typer av resurser kommer en del av våra barn och ungdomar att inte få de stöd de behöver.

Vi har alla möjligheter på Åland med egen lagstiftning inom utbildningssektorn att ta de besluten som gör att våra barn och ungdomar får en bra start i livet. Nyckeln till framgång ligger i vilken förmåga vi har att samarbeta inom de beslutande organen och låta de som har kompetensen inom undervisning, alltså lärarna, att komma till tals innan beslut om resurser tas.

Kimmo Mattsson (Lib)

Lagtingskandidat

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare