Publicerad 20 juni 2019 kl. 22:00

Skärgårdens utmaningar är inte bara skärgårdens ansvar

På Åland ser tillvaron olika ut beroende på var man bor. Även om vi alla lever i samma verklighet som ett ösamhälle innebär kan utmaningarna i vardagen skilja sig åt om man t.ex. bor på landsbygden eller i staden. Vi som bor i skärgården lever inte i samma verklighet även om utmaningarna i vardagen förenar oss. Därför upplever vi det mycket märkligt att Ålands landskapsregering (LR) inte tar hänsyn till detta. Ett exempel på det är kommunreformen.

En kommunreform med flera små skärgårdskommuner bestående av många mindre öar separerade av vatten kan bli kontraproduktiv då de olika ösamhällena ändå är i behov av tillgång till kommunal service nära individen om de ska kunna hållas levande.

Det har lagts mycket tid och pengar på kommunreformen men vi upplever inte att det är en hållbar lösning på sikt. Kanske borde man ha gått inför ett fokus på innehåll snarare än att enbart se kommungränser som hinder. Kanske borde LR istället ha gått in för en glesbygdspolitik och gjort en plan med konkreta mål för hur man på längre sikt avser arbeta för olika frågor och utmaningar som det åländska samhället står inför.

Det känns inte helt ansvarstagande av ett politiskt styre att lämna så många frågor öppna beträffande hur samhället bör utvecklas framöver samtidigt som man anser att kommunreformen är den enda vägen till en hållbar framtid.

I skärgården finns idag inte en infrastruktur som gör det möjligt att resa inom den planerade storkommunen. På grund av geografin och infrastrukturen har vi svårt att se att en kommunsammanslagning skulle leda till mer flexibilitet och nya samarbeten. Enligt vår mening är det mer realistiskt att fortsätta med en decentraliserad modell där servicen finns nära individen. Vi upplever att det finns en opinion som vill hänvisa skärgårdsbor till serviceinrättningar på fasta Åland snarare än att uppmana dem till att använda de möjligheter som finns lokalt. Vi vill istället uppmana alla att använda sina lokala servicepunkter för att påvisa att de behövs både nu och i framtiden. Handla i din lokala butik, boka dina vårdärenden hos din ÅHS-mottagning och samarbeta med lokala krafter i vardagen.

Det talas ofta om en levande skärgård men man ser sällan en konkret politik som indikerar att det politiska styret också arbetar i den riktningen. De flesta partier har någon form av regionalpolitik medan glesbygdspolitiken ofta är frånvarande. För regionalpolitik handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar oavsett var man bor och glesbygdspolitik handlar om åtgärder som motverkar folkminskning och håller igång näringsliv och service i områden som är glest befolkade.

Ibland kan skärgårdsbor uppfattas som otacksamma och gnälliga. Någon kanske funderar på varför man vill bo i skärgården om det är så problematiskt? För den som inte bor i skärgården finns det säkert många anledningar till att avstå från att bosätta sig där. För oss som ändå valde att bosätta oss i skärgården räckte det med endast ett skäl. Vi ville det.

Jenny Nylund, Sottunga (c)

Roger Husell, Brändö (c)

Mikael Lindholm, Vårdö (c)

Veronica Thörnroos, Brändö (c)

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare