Publicerad 15 september 2019 kl. 22:06

Staden ansvarar för äldreomsorgen

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

För att utveckla äldreomsorgen planerades redan i början på 1970-talet ett servicehus, som i samarbete med Röda korsets mariehamnsavdelning kom att kallas Röda korsgården. Tanken var från stadens fäders och mödrars sida att Röda korsgården skulle bli ett hus för stadens pensionärer med många olika aktiviteter.

Huset var redan vid den tiden unikt i sitts slag i Finland, dock med modell från Röda korsgården i Norrtälje.

Samtliga politiska fraktioner var positiva till projektet och huset uppfördes i samarbete med Ålands yrkesskola. Tongivande var initiativtagare var bland andra folkskollärare Otto Berg, med stöd av apotekare Fjalar Grönberg, borgmästare Nils Dahlman, äldre landskapssekreterare Jan-Erik Lindfors med flere.

Med hjälp av Röda korsgården skulle staden komma lättare undan. Inga egna satsningar på fastigheter och personal. I gengäld skulle ett bidrag betalas till Mariehamns rödakorsavdelning från socialnämndens budget. Bidraget utbetalades ända till 2009 då bidraget var 99.209 euro för att år 2019 bli noll euro.

Staden representerades av sin socialdirektör i den direktion som var ansvarig för verksamheten. Jag var socialdirektör i Mariehamn vid den tiden och har under cirka 40 års tid fungerat som direktionens ordförande eller viceordförande tills direktionen upphörde för 7-8 år sedan, då styrelsen för Mariehamns avdelning tog över ansvaret för gården.

Man kan med fog säga att staden kommit lätt undan. Röda korsgården har fungerat som ett stadens servicehus för seniorer, med massor av livgivande verksamhet, ett centrum för stadens mer än 2.500pensionärer.

I huset, som besöks av hundratals personer per dag, erbjuds vid sidan av matserveringen och den viktiga hemtransporten av mat, fot- och hårvård och andra aktiviteter som drivs av frivilliga. Här kan också nämnas vävning, bokcirkel, sömnad, bingo, kör, marknadsaktiviteter, Mariehamns pensionärsförenings aktiviteter och mycket mera.

Röda Korsgården är en samlingspunkt för stadens seniorer, med en verksamhet som i hög grad motverkar isolering och ensamhet.

Stadens har sluppit bygga och ta ansvar för en stor och kostnadskrävande fastighet och stor öppen äldreomsorg. Fastighetskostnaderna var enlig senaste bokslut cirka 90.000 euro där största posten, drygt 40.000 utgjordes av reparationer och underhåll av den nästan 50-åriga fastigheten. Därtill kommer el, värme och försäkringar och naturligtvis verksamhetsledarens insatser, som övervakare av fastighet och verksamhet.

Jag anser för min del att det vore rimligt, att staden åtminstone skulle erlägga ett bidrag som motsvarar driften av själva fastigheten, det vill säga en summa som i runda tal för tillfället utgör cirka 90.000 euro.

Om inte Röda korsgårdens verksamhet fortgår, vilket minuset i bokslutet på sikt betyder, måste staden själv satsa på motsvarande lokaler och verksamhet, till ett antagligen betydligt högre pris. Verksamheten visar i dag på ett stort underskott så nu är det nödvändigt att återinföra det bidrag, som staden under 40 års tid erlade för Röda Korsgårdens verksamhet, för att själv slippa satsa på motsvarande öppna äldreomsorg.

Vi seniorer behöver ett ställe som Röda korsgården. Inför valet i höst har samtliga partier sagt att de vill utveckla äldreomsorgen. Den nya lagen om äldreomsorg (äldrelagen) kräver också stora insatser, inte minst inom den öppna vården.

Initiativ har också tagits i stadsfullmäktige att Mariehamn skulle höra till Nordens åldersvänliga städer. Nu är det dags att visa att man menar allvar.

Leif Jansson

ordförande i Mariehamns äldreråd

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare