Publicerad 13 augusti 2019 kl. 22:00

Strukturella brister i avfallshanteringen

Det är glädjande att notera att Fastighetsverket nu insett sitt ansvar som offentligt bolag och ansvarig ägare av farligt avfall intill dess att annan godkänd mottagare övertagit ansvaret. I början meddelandes att ”allt ansvar låg på entreprenören”, men det har nu ändrats.

Att de efterfrågade dokumenten fanns, tagits fram och offentliggjorts är mycket bra. Dessutom det att den nu redovisade dokumentationen är i linje med gällande lagar och förordningar. Fastighetsverket har till slut agerat som ett föredöme genom att ta ansvar för avfallet. Det är precis så som ett offentligt ägt bolag ska agera.

Hela historien hade kunnat undvikas om dokumentationen på vår förfrågan hade lämnats ut i ett tidigare skede eller att samstämmiga svar givits. Svaren som gavs var diffusa och osammanhängande samt ändrades under resans gång. Med det sagt ligger vårt fokus på de strukturella bristerna som möjliggjorde misstankar från första början.

På Åland i dag behöver det sällan göras en plan med uppskattad mängd rivningsavfall av olika slag då en byggnad rivs. Detta innebär att det inte är möjligt att i efterhand kontrollera om omhändertagandet av avfallet och dess slutplacering följde gällande lagar och förordningar.

Detta kan i värsta fall leda till dumpning. Kommunen är den kontrollerande myndigheten och har enligt lag uppgiften att kontrollera att avfallet sorteras rätt och lämnas till en godkänd mottagare. Uppskattning av rivningsavfall görs mycket sällan och kontrollen är obefintlig på Åland idag.

Det är ovanligt att det rivs byggnader på Åland och det är troligen orsaken till att det inte finns inarbetade rutiner på plats för dylika situationer. Dagens system innebär dock i praktiken att det är helt upp till byggherren och dennes entreprenörs samvete om rivningsavfall ska tas om hand på ett korrekt sätt eller inte.

Det är viktigt att det går att kontrollera avfallsmängderna samt att detta faktiskt görs. Dels ur miljöperspektiv för att garantera att avfallet tas om hand på rätt sätt, dels ur konkurrensperspektiv för att alla företag ska konkurrera på lika villkor.

Obunden samling

Anders Holmberg

Christian Wikström

Sune Axelsson

Conny Nylund

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare