Publicerad 13 september 2020 kl. 22:00

Vad händer om vi sparar in på rusmedelsförebyggande arbete?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Av den pågående debatten framgår med all tydlighet att det finns en mycket stor oro för konsekvenserna ifall Finansministeriets förslag till nedskärningar i understöden för social- och hälsoorganisationerna skulle förverkligas.

En fråga värd att begrunda är hur samhället skulle ha råd

med de skador som den föreslagna nedskärningen på 33 procent skulle förorsaka. Låt oss, för att belysa problematiken, ta skadeverkningar av rusmedelsbruk och tredje sektorns roll i det förebyggande arbetet som ett

exempel.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppgår de samhälleliga kostnaderna för skadeverkningar av alkoholbruk redan nu till över två miljarder euro. Dit räknas alkoholrelaterade kostnader för bland annat

socialvård, sjukvård, öppenvård, sjukfrånvaro från arbetsplatserna och sjukpensionering.

Av finländarna har 1,2 miljoner upplevt direkta negativa följder av eget alkoholbruk och 2,6 miljoner finländare har upplevt problem på grund av andras drickande. En uppväxt med alkoholmissbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60.000 barn i Finland.

Siffrorna är svindlande, men en stor del av det lidande alkoholen förorsakar kan inte mätas i siffror. Skadeverkningar av bruk av alla övriga rusmedel utöver alkoholen förorsakar givetvis också enorma kostnader.

För att minska skadeverkningarna av rusmedelsbruk är det förebyggande arbetet avgörande. Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) föreskriver att det förebyggande rusmedelsarbetet ska grunda sig på samarbete mellan offentliga sektorn och

tredje sektorn. Den offentliga sektorn ensam har inte tillräckliga resurser.

Enligt Social- och hälsoministeriet ska förebyggande organisationer inom den tredje sektorn ha en essentiell och bestående roll i det väletablerade samarbetet med den offentliga sektorn. De här organisationernas verksamhetsförutsättningar skulle försämras radikalt om de planerade nedskärningarna i finansieringen genomförs.

I egenskap av en tredje sektorns aktör inom det rusmedelsförebyggande maskineriet har Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik ett ansvarsområde som inkluderar bland annat att uppmuntra till reflektion över rusmedelsrelaterade frågor, att inspirera till sunda förhållningssätt till rusmedel, och att tillhandahålla sakkunnigtjänster i form av utbildningar, handledning och olika typer av material och verktyg för professionella samt andra vuxna med kontaktyta till barn och unga.

Organisationerna inom tredje sektorn behövs i det rusmedelsförebyggande arbetet. Nedskärningar i de statliga understöden och därmed minskad förebyggande verksamhet skulle bli mycket kostsamma för samhället.

Skadeverkningarna av rusmedelsbruk skulle på sikt öka ytterligare jämfört med nuläget, om delar av det förebyggande maskineriet skulle försvinna.

Förhoppningen är att beslutsfattarna tänker om gällande finansieringen till social- och hälsoorganisationerna, för att undvika en rad negativa konsekvenser som i slutändan drabbar de redan utsatta.

Verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Barn i bild

Fler insändare