Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:08

Daniel Dahlén målar upp en dystopi

I ett berömt uttalande under åttiotalet hävdade Margaret Thatcher att ”det finns inget sådant som ’samhället’”. Socialismen i sig varit hennes måltavla, välfärdssamhället ville hon demontera helt och hållet. Daniel Dahlén verkar i ledaren ”Vi kan inte förlita oss på offentliga lösningar” vara inne på samma linje.

Men Daniel Dahlén går ett steg vidare. Han grundar sitt resonemang på antydanden att vi redan i dag bor i ”ett post-välfärdssamhälle”, det vill säga att de flesta som tycker att de ännu bor i ett välfärdssamhälle har fel. Och man får anta att DD var närvarande och jublade högljutt (tillsammans med Thatchers spöke) vid dess begravning.

Verkligen är det en försoningslös dystopi som DD målar upp, vari allt som ännu överlever av det reella offentliga privatiseras medan varje individ tvingas försörja sig själv, kanske med hjälp av andra individer om hen lyckas, men i alla fall utan stöd ur kollektivet, gemenskapen – ja, ur (för att framkalla Thatchers hatobjekt) samhället. På grund av att, skriver han, ”Det finns inte pengar”.

En stat som emitterar en egen valuta får i princip aldrig ha slut på den, det vore per definition en absurditet. (Det gäller självklart betalningar för varor och service vars pris fastställs i landets egen valuta, såsom betalning för sociala stöd, offentliga enheter och service, infrastruktur och så vidare). Tyvärr som en följd av att Finland gick med i EU gav man upp förmågan att emittera egen valuta.

Tillsammans med alla medlemsländer i eurozonen gick Finlands regering miste om de monetära verktygen. I praktiken vore effekten samma som om man valde dollarn som egen valuta. Då skulle styrningen av den finska ekonomin, liksom folkets välfärd, strängt påverkas av Washington-politikernas beslutsfattande, vilket (helt naturligt) tar hänsyn exklusivt till amerikanska prioriteringar.

Samtidigt började medlemsländernas självstyrande bli snävt begränsat vad det gäller även det fiskala, vad gäller statens budgetbalans (inget överskott under konjunkturcykeln), statsskuldens mängd (max tre procent av BNP) med mera. Misslyckande kan (och, om de är bestående) straffas hårt. Åtstramningspolitik blir oundviklig för att EU:s mål ska uppnås.

Om det någonsin blir aktuellt med ”det finns inte pengar” skulle det vara resultatet av de val man gjorde, vilka var helt felaktiga, enligt min åsikt.

Bakom DD:s tes ligger ytterligare ett eko av Thatcherism, mantrat ”There Is No Alternative”. Det är lögn. Det finns alltid alternativ.

Före sjuttiotalet, då neoliberalismen gjorde sitt intåg, rådde en helt annan, motsatt filosofi, som ledde till bland annat införandet av välfärdssamhället. Detta var utfallet av vissa medvetna val av sin tid. Inte desto mindre ofrånkomligt eller oundvikligt ersattes det av den politik vi numera lider under.

Varje utfall är en följd av specifika val. Visst, som alltid i politik, kunde det nuvarande politiken på samma vis ersättas av en ny politik. Problemet är att alla de främsta partierna har blivit hjärntvättade av neoliberala dogma och således är de inte förmögna eller modiga nog att trovärdigt erbjuda väljarna något reellt alternativ.

Att rösta för någon av deras kandidater vore att rösta för fortsättningen av Dahléns dystopi. Jag tänker inte göra det.

Robert Horwood, Eckerö

 

Chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Tack Robert för din insändare. I mångt och mycket har du missförstått själva essensen av denna ledare. Åland har en gedigen erfarenhet och kunnande av att hitta lösningar utanför den offentliga apparaten. Det kan vara allt från andelslagsmodeller till skeppsandelssystem men även helt privata samt ideella lösningar.

På Åland har vi även en annan sida där individen ofta söker lösningar hos det offentliga för alla problemställningar. Individen lyfter ofta att ”någon” borde ordna att till exempel, bara för att konkretisera det hela utan någon reell värdering i exemplet som sådant, gäddbeståndet ska säkerställas i stället för att själva hitta lösningar genom det egna fiskelaget.

Ledarens syfte, vilket medvetet eller omedvetet misstolkats av diverse insändarskribenter, syftade till att lyfta frågan till ett högre plan där alternativa lösningar skulle diskuteras i stället för att vi hela tiden går till det offentliga som den enda lösningen på olika problemställningar. Det är varken nyliberalt eller så mycket Thatcher i det, utan snarare en vanlig frågeställning runt om i våra nordiska grannländer.

Jag vill även ta tillfället i akt och klart och tydligt poängtera att Ålandstidningens linje på ledarplats vilar på en borgerlig grund. I detta finns utrymme för en rad olika åsiktsinriktningar från allt från socialliberala antaganden till konservativa. Dessa berikar det offentliga samtalet på olika sätt och vi bygger tillsammans ett bättre samhälle om vi rent allmänt kan ha ett vuxet samtal kring dessa frågor. Det gynnar demokratin och utvecklandet av det åländska samhället.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare