Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Lagen måste ändras för att garantera funktionsrätten

Rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, det vi i dag kallar funktionsrätt, borde 2019 när vi pratar om alla människors lika värde och rättigheter vara en självklarhet.

Vi vet att arbetet med funktionsrättsfrågor går framåt, men vi vet också att mycket återstår. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad funktionsrättskonventionen) som antogs av FN 2006 och som ratificerats av Finland 2016, är ett av de viktigaste styrdokumenten i funktionsrättsfrågor i dag.

Vi behöver lägga kraft på att implementera konventionen på Åland i dag.

Skillnaden mellan rättigheter finns även mellan de olika grupperna av funktionsnedsättningar. Osynliga funktionsnedsättningar så som till exempel kognitiva eller psykiska, tenderar oftare falla mellan stolarna när det gäller både ekonomiskt och annat samhällsstöd.

Så får det inte vara. En given diagnos ska kunna garantera ett visst stöd, men brukarens behov av stöd ska vara det centrala i bedömningen av stödåtgärder.

Om du behöver en assistent för att kunna ta dig ut i samhället och sköta dina vardagliga sysslor och ärenden, eller för att kunna sköta hushållet, ska inte stödet se olika ut för den med en psykisk funktionsnedsättning, jämfört med den som har en fysisk dito. Behovet ska styra, inte diagnosen.

Inte heller får stödet bero på vilken kommun du bor i, och kommunens ekonomiska möjligheter att leva upp till lagen.

Mycket av funktionsrättskonventionens innehåll går att implementera utan förnyad lagstiftning, genom att förändra arbetssätt, praxis och handlingsmönster i förvaltningar och serviceinstanser.

Vissa rättigheter behöver ett förtydligande i lagen. Vi vill att Åland fullt ut lever upp till funktionsrättskonventionens åtaganden.

Vi kommer att jobba för att landskapsregeringen upprättar en handlingsplan för att landskapets på sikt ska leva upp till funktionsrättskonventionen.

Cita Nylund (Lib)

Pernilla Söderlund (Lib)

Kimmo Mattsson (Lib)

Fredrika Kvist-Mattsson (Lib)

Linda Nordmyr (Lib)

Joanna Isaksson (Lib)

Jenny Broman (Lib)

kandidater i lagtingsvalet

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare