Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

Måste det ske en dödsolycka innan regeringen åtgärdar trafikproblemen på Järsövägen?

Vi har under många års tid sett hur trafiken ökat på Järsövägen (väg 30) och speciellt med avseende på gång-och cykeltrafikanter. Från kommunstyrelsen i Lemland har vi uppvaktat landskapsregeringen om att en GC-väg ska byggas längs Järsövägen eftersom det måste vara säkert för fotgängare och cyklister att röra sig också i Järsö/Nåtö-området. Vi har mängder med cykelturister, turistbussar, övrig tung trafik samt ortsborna själva som försöker använda vägen som transportled på ett säkert sätt.

Detta är omöjligt i dag, med tanke på trafikintensiteten på den smala körbanan (vägren saknas helt) och vägens skick i övrigt. Föräldrar vågar inte släppa iväg barnen på cykel till sina kompisar och övriga aktiviteter, då det är alldeles för farligt, eftersom gång- och cykelväg saknas. Det har redan hänt att cyklande barn har dragits omkull av fartvind från lastbilar och bussar.

Vi finner det oacceptabelt att befintliga vägräcken är alldeles för låga, höjd cirka 25 centimeter, då det ska vara minst 70 centimeter samt att körbanans skick är mycket dåligt. Vägen är inte säker för lätt trafik, som tvingas väja för potthål et cetera och då blir en större trafikfara.

Regeringen bör därför omedelbart påbörja byggandet av gång – och cykelväg, samt renovering av befintlig väg till ett skick som uppfyller dagens standard.

En GC-väg ska byggas i direkt anslutning till befintlig väg, för att minimera markåtgången och kunna hålla sig inom befintligt vägområde. Detta kan ske genom att bredda nuvarande väg och separera GC-väg från väg med räcke, som det är gjort på till exempel nya GC-vägen till Hammarland.

Om regeringen anser att utfyllnad av vägbankarna är för svårt, kan man med lätthet välja en lätt träkonstruktion, som inte snöröjs på vintern. Detta används bl.a. i Stockholmsområdet.

Vi anser dock att vägbanken bör fyllas ut och att en GC-väg ska byggas så fort det bara går – innan en allvarlig olycka händer!

Roger Andersson, kst-ledamot (Lib)

Henrik Olofsson, kst- ledamot (Lib)

Anna Janson, kst-ordförande (Lib)

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Barn i bild

Fler insändare