Publicerad 4 februari 2019 kl. 22:00

Vi känner oss grundlurade

Ålandstidningen refererade den 30 januari väl stadsfullmäktigedebatten gällande den nya parkeringsnormen för Mariehamns centrum. Endast noteringen att Rauli Lehtinens (RL) förslag om bilpool med elbilar var sent förlagd, blev fel.

Motionen om detta lämnade RL in den 24 april 2018. När grupperna möttes den 22 oktober för att underteckna en skrivelse med kravet för att tillsätta ett fullmäktigeutskott för att bereda ett förslag till beslut om ny p-norm, presenterade RL ett skriftligt förslag till bilpool där en elbil motsvarade fem p-platser.

Samtliga fullmäktigegrupper, med undantag av socialdemokrater som inte deltog vid mötet, välkomnade idén. Också Roger Jansson presenterade ett utkast till lindrigare p-norm. Beslöts dock att först endast underteckna kravet på utskott. Den 6 november skrev RL en skrivelse med synpunkter inför stadsstyrelsemötet den 8 november där den nya p-normen skulle behandlas efter stadsledningens beredning, men det hette att tidpunkten för skrivelsen var fel vald.

Slutligen föreslog liberala ledamöter vid stadsstyrelsens möte den 10 januari 2019 en formulering, vilket ändrade beredningens förslag med just på kravet om elbil och en obegränsad ersättningsmöjlighet till samtliga verksamheters p-platser, i stället för beredningens 30 procents möjlighet endast för bostäder. Förslaget drogs tillbaka på grund av vissa formalia, men man enades att ett korrigerat förslag skulle presenteras vid fullmäktigemötet den 29 januari. Liberalernas förslag bearbetades sedan tillsammans med kanslichefen och RL.

Alla har läst hur det gick! Förslaget pratades sönder och röstades ner under fullmäktigemötet, trots överenskommelsen. Vi känner oss grundlurade och jättebesvikna! Mariehamns stad kunde ha gjort ett stort kliv i kampen mot klimatförändringen och fullföljt sina åtaganden i Ålands hållbarhetsagenda och sina övriga klimat- och miljödeklarationer.

Koldioxidutsläppen från mänskliga verksamheter sker mest via energibruket/uppvärmningen, sedan via trafiken/fossila drivmedel, via vår mat och sist via konsumtionsvanorna. Vad gäller arbetet med biltrafiken, är målet att byta ut fossila bränslen och allmänt minska trafiken med privata bilar. P-normen med alternativet för fullt utnyttjade bilpool och elbil skulle bli en fantastisk, komplett lösning!

Men elbilpool-alternativet ger även den största fördelen gällande ekonomi. Det vill säga, att sänka rejält kostnader med att bjuda alternativ till de skyhöga kostnader för att bygga underjordiska parkeringsplatser.

Kanslichefen presenterade i Ålandstidningen den 9 januari följande kalkyler:

–Ett exempel på nybygge med gamla kravet vilket krävde 125 p-platser–av RL uträknad kostnad på 5 miljoner euro (en underjordisk p-plats 40.000 euro).

–Enligt beredningens första förslag till nytt förslag 107 p-platser–av RL uträknad kostnad på 4,28 miljoner euro.

–Och enligt det andra, korrigerade förslaget 93 p-platser och av RL uträknad kostnad på 3,72 miljoner euro.

–Elbilpool-alternativet skulle ha krävt 25 elbilar och kostnaden skulle ha blivit 1 miljon euro (som exempel med Nissan Leaf på cirka 40.000 euro) plus de 25 p-platser, vilka kunde vara på högst 300 meters avstånd, det vill säga inte nödvändigtvis underjordiska p-platser.

Bara en riktig rejäl sänkning av byggkostnader via ändrad p-norm stimulerar och ger ekonomiska möjligheter till nybyggen i stadens centrum. Detta förverkligas inte med marginella ”lindringar” och avsaknaden av innovativa lösningar.

Joanna Isaksson (Lib)

Rauli Lehtinen (Lib)

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare