Publicerad 10 september 2020 kl. 22:00

Lån och reformer behövs

Att uppta lån är rätt väg för landskapsregeringen att gå men glöm inte bort behovet att följa upp med reformer.

När åtgärder satts in för att lindra effekterna av coronapandemin har befolkningens psykiska hälsa hamnat i skymundan. Mer kraft borde nu läggas på både främjande och förebyggande insatser.

Förbud och handelshinder har alltid negativa konsekvenser. Finns det tillfällen då de ändå är påkallade?

Åland är enspråkigt svenskt. Det är totalt oacceptabelt att tvingas prata finska eller engelska för att göra sig förstådd i kontakten med myndigheterna i landskapet.

Plast är helt nödvändig för att vi ska uppnå ett koldioxidneutralt samhälle. Det fastslår en forskargrupp vid Lunds universitet.
Samtidigt är plasten ikonbilden för miljöförstöring.
Nu har vi ett ansvar att lyckas kombinera paradoxen till en faktisk klimaträddare.

Ibland är det som om tidsepoker glider in i varandra, nästan utan att det märks. En fråga som alltid varit aktuell inom politik och maktspel är hur man hanterar sanningen och den är högaktuell just nu med en president i USA som gjort sig känd som en notorisk lögnare.

Den finländska regeringens proposition om förlängd läroplikt berör inte Åland – som tur är.

Att själv få besluta om sin kropp och sin framtid är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är hög tid att Finland ser över sin ålderdomliga abortlagstiftning och ger gravida kvinnor rätten att själva få besluta om abort fram till vecka 12.

Åland och Finland uppmanades att göra en överenskommelseförordning i händelse av undantagstillstånd för tio år sedan – men frågan föll mellan stolarna.
Nu måste vi komma till skott.

Debatten om att stärka det finländska spelmonopolet har fel utångspunkt och funderingarna kring att ytterligare stärka monopolet är bakåtsträvande. I stället borde Finland gå in för en fri men strikt reglerad marknad.

Stundtals hård debatt mellan olika ideologiska infallsvinklar, ja. Men en saklig, värdig och framåtsyftande sådan utan personpåhopp.
Den nya generationen i lagtinget är något på spåren.

Det är inte mycket kvar av Ålandskommitténs slutbetänkande gällande utvecklingen av den åländska självstyrelsen. Dessutom har pandemins framfart visat stora luckor i den åländska självstyrelsen. Det är dags att börja om från början. Bygga en ny självstyrelse tillsammans med Helsingfors regeringen.

Behovet av strukturella reformer har aldrig varit större, men kommer sittande landskapsregering leverera en budget med reformer?

Det är ingen rättighet för hugade byggherrar att få sin vilja igenom i Mariehamn. Däremot måste förutsägbarheten öka betydligt.

Barn i bild

Fler ledare